searchicon

کپی شد

پیامدهای آخرالزمان

دوران آخرالزمان دارای پیامدها؛ یعنی آثار سوئی است که برخی از آنها عبارتند از:

ضعف در دینداری، ضایع کردن نماز، زکات، ادا نکردن حق مساجد، مهجوریت قرآن، انحراف برخی عالمان، مردان و زنان، دنیا پرستی، وقوع اختلاف و درگیری های شدید، فراگیری ظلم و فساد و فتنه، حوادث تلخ و جنایات هولناک، انحطاط اخلاقی، ظهور فرقه های انحرافی، و کمی رزق حلال و دوست مورد اطمینان.