searchicon

کپی شد

ویژگی‌های شخصیتی سلیمان نبی (علیه السلام) از دیدگاه تورات

سیمای نورانی حضرت سلیمان (علیه السلام) در تورات، بسیار متفاوت از آن چیزی است که در قرآن کریم معرفی شده‌است. در تورات آن حضرت، به عنوان پادشاهی جبّار، عیّاش، بت‌پرست و بت‌خانه ساز، اسیر هوای نفس و یک عاشق تمام عیار نسبت به زنان معرّفی شده است.

در بخشی از تورات آمده است: سليمان هفت‌صد زن و سيصد کنيز برای خود گرفت. اين زن‌ها به تدريج سليمان را از خدا دور کردند، طوری که او وقتی به سن پيری رسيد به جای اين كه مانند پدرش داوود با تمام دل و جان خود از خدايش پيروی کند، به پرستش بت‌ها روی آورد. سليمان «عشتاروت»، الهه «صيدوني ها» و «ملكوم»، بت نفرت انگيز «عموني ها» را پرستش می‌کرد. او به خداوند گناه ورزيد و مانند پدر خود داوود، از خداوند پيروی کامل نكرد. حتی روی کوهی که در شرق اورشليم است، دو بتخانه برای «کموش»؛ بت نفرت انگيز «موآب» و «مولک» بت نفرت انگيز «عمون» ساخت.[1]

از این رو می‌توان ادّعا کرد که تصویر قوم یهود از حضرت سلیمان (علیه السلام)، تصویری مخدوش و همراه با خرافات و نسبت‌های ناروایی است که چهره تابناک این پیامبر الهی را با غباری از اتّهامات و اندیشه‌های باطل پوشانده است.

 

[1]. کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب اول پادشاهان، 11/3 – 7.