searchicon

کپی شد

وجوب زکات فطره

كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ، عاقل و هشيار است و فقير و بنده شخص ديگری نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان‏خور او هستند، هر نفرى يک صاع كه تقريباً سه كيلو است، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحقّ بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است؛[1] ‏بنابر این تفاوتی بین انسان روزه دار و غیر روزه دار نیست؛ به عنوان مثال اگر سرپرست خانواده‌ای روزه نمی‌گیرد، بر او واجب است هم فطریه خود و هم فطریه زن و بچه اش را بپردازد.


[1]. امام خمینی، سید روح اللّه، توضیح المسائل، محقق و مصحح: قلی‌پور گیلانی‌، مسلم، ص 409.