searchicon

کپی شد

میراث ‏حضرت داوود (علیه السّلام)

قرآن کریم درباره میراث  حضرت داوود (علیه السلام) می فرماید: «و سليمان وارث داوود شد و گفت: اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، و از هر چيز به ما عطا گرديده، اين فضيلت آشكارى است».[1]

در اين‌كه منظور از «ارث» در اين‌جا چیست؟ در ميان مفسران گفت وگو بسيار است. بعضى آن را منحصر به ميراث علم و دانش دانسته اند؛ چرا كه به پندار آنها پيامبران، ارثى از اموال خود نمى گذارند.

برخی ديگر ميراث را منحصر در مال و حكومت ذكر كرده اند؛ چرا كه اين كلمه قبل از هر چيز آن مفهوم را به ذهن تداعى مى كند.

بعضى علم سخن گفتن با پرندگان را (منطق الطير)، میراث حضرت داوود (علیه السلام) برای حضرت سلیمان (علیه السلام) ذکر کرده اند.

ولى با توجه به اين‌كه آيه مطلق است و در جمله‌هاى بعد، هم سخن از علم به ميان آمده و هم از تمام مواهب (و از هر چيز به ما عطا گرديده)، دليلى ندارد كه مفهوم آيه را محدود كنيم. بنا بر اين سليمان (علیه السلام) وارث همه مواهب پدرش داوود (علیه السلام)؛ یعنی حكومت، مقام علم و نبوّت، سخن گفتن با پرندگان و … شد.[2]

از بیانی که گذشت استفاده می شود که میراث حضرت داوود (علیه السلام) شامل میراث معنوی  و مادی هر دو می شود. البته گفتنی است که یکی دیگر از میراث‌های مهم ایشان؛ حکومت و فرمانروایی آن حضرت بود.

[1]. نمل، 16.

[2]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج 15، ص 417 .