searchicon

کپی شد

موافقان و مخالفان حکومت مرعشیان

سید قوام‌الدین مؤسس حکومت مرعشیان، فقیهی بزرگ بوده و حمایت از مردم در مقابل ظلم و جور حکام وقت را سرلوحه قیام خود قرار داده بود. همین امر موجب شد مردم از او حمایت و از موافقان دولت او قرار بگیرند.

این محبوبیت و موافقت را می‌توان به‌دلیل رفتار مناسب و منصفانه و بدون تبعیض با دوست و دشمن، شرکت‌دادن مردم در بازسازی و آبادانی شهرها، تقسیم اراضی فتح شده و ثروت‌های به‌دست آمده بین مردم، حاکم کردن حکام و فرمان‌روایان عادل و متشرع، حضور فیزیکی خود سید قوام الدین مرعشی با لباسی رزم در بعضی از جنگ‌ها و آثار سیاسی و اجتماعی آن، ایجاد عدل و انصاف بین مردم و تلاش بسیار جهت از بین بردن ظلم و جور، از بین بردن طبقات اجتماعی، خدمات اجتماعی فراوان و آبادانی مناطق تحت تصرف به‌کمک خود مردم، تبلیغ و آموزش مذهب تشیع در رشد فرهنگی مردم، صداقت در گفتار و رفتار در برابر مردم، عمل‌کرد منصفانه طبق قول و قرار با دشمنان و متخامصان پس از جنگ یا صلح و مشاوره های مکرر بین پدر و فرزندان .

اما در باره مخالفان ایشان باید گفت: در پی موفقیت‌های مرعشیان در قلمرو حکومتی خود و قدرت یافتن ایشان، عده‌ای از مخالفان این حکومت که شامل زمین‌داران بزرگ محلی، اشراف و حاکمان مناطق اطراف بودند، دست به‌پاره‌‌ای اقدامات بر علیه مرعشیان زدند که مقدمات رویارویی مرعشیان با مخالفان خود را فراهم نمود. این مخالفان به‌ترتیب عبارتنداز:

۱. کیا جلالیان که در منطقه ساری و قلعه توجی مستقر بودند.

۲. کیا جلال متمیر که در قلعه فیروزکوه مستقر بود.

۳. کیا اسکندر سیاوشی سخت‌کمان که در سواد کوه مستقر بود.[1]

 

[1]. برگرفته از سایت الشیعه.