searchicon

کپی شد

مفهوم شناسی میّت

میت یا مرده، به موجود جانداری گفته می شود که مرگ عارضش شود؛ یعنی فعالیت های قلبی و مغزی اش متوقف شود، در مقابل موجود زنده.[1]

در اصطلاح، به انسانی که روح از بدنش مفارقت نماید، از دار دنیا رحلت نموده و به دار آخرت انتقال یابد، میت گویند.[1]. ر.ک: المفردات فی غریب القرآن، ص 781.