searchicon

کپی شد

مفهوم زن

زن انسان ماده را می گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می گیرد. و نیز به معنای جفت مرد می آید که در عربی به آن زوجه می گویند.[1]


[1]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص 606، چاپ اول ، راه رشد، 1389 ش.