searchicon

کپی شد

مشکلات فرا روی اجرای ازدواج موقت در جامعه

آرامش و آسایش خاطر برای جوانان، در سایۀ ازدواج دائم و همیشگی فراهم می شود، ولی شکی نیست که برای افرادی که امکان ازدواج دائم را ندارد، سالم ترین راه محافظت از گناه و فریب های شیطان، ازدواج موقت است؛ زیرا از نظر اسلام نه بی بندوباری و آزادی جنسی مورد تأیید است، و نه رهبانیت ؛ از این رو، اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است. این یکی از نقاط مثبت و مترقی فقه شیعه و اهل بیت است که در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانون مند آن را نیز ارائه نموده است.

اما مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد که بیشتر ناشی از جهل و نادانی است. اگر فواید و منافع ازدواج موقت به صورت گسترده مطرح شود، آمادگی بیشتری جهت پذیرش آن در اجتماع خواهد بود و جلوی بسیاری از مفاسد و گناهان بزرگ گرفته خواهد شد. بنابراین، یکی از مهم ­ترین راه ترویج این فرهنگ و قانون، معرفی و بیان امتیازات آن است که از طریق رسانه های عمومی می تواند صورت بگیرد.

به نظر می آید که برای ترویج این امر ، باید هم مسئولان و هم جوانان همیاری و همکاری داشته باشند. ضمناً وجود یک متولّی قوی برای شروع این کار لازم است و باید نهاد یا اداره ای برای حل این مشکل جوانان تأسیس گردد که وظیفۀ آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بوده و حمایت های لازم را از جوانان در انجام این عمل به عهده گیرد.