searchicon

کپی شد

محل زندگى امام زمان (عج)

در باره مكان زندگى امام زمان (عج) روايات متعددی داريم كه می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

1. رواياتی که محل خاصى براى سكونت آن حضرت مشخص نمى‏كنند و جايگاه آن حضرت را در بيابان‏ها و كوه‏ها معرفى مى‏كنند. مانند روايت ابن مهزيار كه شيخ طوسى در كتاب غيبت خود آورده است.[1]

2. رواياتی که محل خاصى را براى سكونت آن حضرت مشخص کرده اند مانند روایاتى كه مدينه و پيرامون آن و يا كوه “رضوى” (در اطراف مدينه) را محل زندگی آن حضرت معرفی کرده است.[2]

یا روایاتی که مكه و “ذى طوى” (در اطراف مکه) را محل زندگی آن حضرت معرفی کرده است.[3]

3. اخبارى كه از جايگاه خاصى نام نمى‏برند. فقط بيان مى‏دارند كه آن حضرت با مردم حشر و نشر دارد و به گونه‏ى ناشناس زندگى مى‏كند.[4]

با دقت دراین روایات روشن می شود كه بين آنها هيچ گونه تضاد و ناسازگارى وجود ندارد، زيرا اصل اوّلى بر اين است كه زندگى آن حضرت به شيوه‏ عادى و معمولى باشد. به گونه‏اى كه موجب حساسيت نشود و اين نوع زندگى براى خود آن حضرت هم آسان‏تر است. البته اين منافات ندارد كه حضرت در بيشتر وقت‏ها در مدينه يا مكه باشد و گاهى به جهت ضرورت از مردم دورى گزيند و در كوه‏ها و بيابان‏ها بسر برد.[5]


[1] شيخ طوسى، غيبت، ص 266، به نقل از چشم به راه مهدى، ص 348.

[2] شيخ طوسى، غيبت، منشورات مكتبة بصيرتى، ص 102 و 103؛ بحارالانوار، ج 52، ص 153؛ اصول كافى، ج 1، ص 340.

[3] نعمانى، كتاب غيبت، ص 182، به نقل از، چشم به راه مهدى، ص 350.

[4] نعمانى، كتاب غيبت، ص 164. از اين روايت استفاده مى‏شود كه غيبت آن حضرت غيبت عنوانى مى‏باشد.

[5] ر.ك: چشم به راه مهدى، ص 351 – 347.