searchicon

کپی شد

فرازهای زندگی حمدانیان

حمدانیان از زمان ورود در حکومت عباسی تا زمان به‌دست گرفتن حکومت و ادامه آن در برخی از مناطق فرازونشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند که بسیاری از دعواهای خانوادگی بر سر قدرت، موجب تضعیف اقتدارشان در منطق تحت نفوذشان شده و در نهایت موجب از دست دادن حکومتشان شده است.