searchicon

کپی شد

فرازهای زندگی حسین بن علی شهید فخ

مهم‌ترین فراز زندگی صاحب فخ قیام و شهادت او است. حسين بن على پس از قیام و تسخیر مدينه و حرکت به سمت مكه، حكومت مدينه را به دينار خزاعى سپرد و خود با سيصد نفر مسلح بيرون شهر خيمه زد. کاروان حسين بن على حسنى پس از حرکت از مدينه به سمت مکه با اين تعداد به موضعى در مکه كه «فخ» ناميده می‌شود رسيد. غیر از قیام و شهادت شهید فخ، اطلاع چندانی از زندگی وی در دست نیست، برجسته‌ترین فراز زندگی حسین بن علی در قیام و شهادت وی خلاصه می‌شود.