searchicon

کپی شد

فرازهایی از زندگی بنی اسرائیل

همه ملت ها، اقوام، طوایف و قبیله هایی که در طول تاریخ بشریت پا بر این عرصه خاکی گذاشته، زندگی خود را آغاز نموده و به انجام رسانده اند، دارای فراز و نشیب های متعددی در طول تاریخ زندگی خویش بوده اند. برخی از آنها مدتی کوتاه، برخی دیگر مدتی طولانی در این دنیا زندگی کرده و از میان رفته اند. برخی نیز هنوز موجود و با قدرتی بیشتر از پیش و یا برعکس، قوایی تحلیل رفته، به زندگی خود ادامه می دهند.

در این میان یکی از اقوامی که دارای پیشینه نسبتاً طولانی و دارای فراز و فرودهای متعددی در طول تاریخ بوده؛ قوم بنی اسرائیل است که در قرآن کریم نیز به برخی از فرازهای برجسته و مهم زندگی این قوم به صورت مفصل اشاره شده است. گفتنی است که قرآن کریم 41 بار از بنی اسرائیل نام می برد.