searchicon

کپی شد

عربی بودن در صیغه ازدواج

برای عقد موقت و دائم چند چیز شرط است از جمله:

1. باید صیغه عقد خوانده شود. (تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، بلکه باید به همراه انشاء الفاظ خاصی باشد).

2. به احتیاط واجب صیغه عقد باید به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است، و لازم هم نیست که وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنای “زوّجت” و “قَبِلتُ” را بفهماند. [i]

برای آگاهی بیشتر به نمایه: ازدواج موقت (متعه) و شرایط آن،سؤال 475


[i]. آن چه بیان شد نظر امام خمینی (ره) می باشد. برای آگاهی از فتاوای سایر مراجع نک: توضیح المسائل مراجع، ج 2، از ص 449 – 460؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 701 – 707 و نیز از ص 734 – 736.