searchicon

کپی شد

سرمایه گذاری در بانک های کشور های غیر مسلمان

برای روشن شدن این موضوع که سرمایه گذاری در بانک های کشور های غیر مسلمان چه حکمی دارد به نظر مقام معظم رهبری می پردازیم:

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: “سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست”.[1]

هم چنین در پاسخ به این سؤال که: “با توجه به این که بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک ها چه حکمی دارد؟ فرموده اند: “انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و مؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد”. [2]

بنابر این؛ سرمایه گذاری، سپرده گذاری و خرید و فروش سهام از بانک های کشورهای غیر اسلامی که سرمایۀ آن متعلّق به غیر مسلمانان است با شرط مذکور اشکالی ندارد.

 


[1]. سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری.

[2]. همان