searchicon

کپی شد

زکات فطر

كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان‏ خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحقّ بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است.[1]‏و تفاوتی بین انسان روزه دار و غیر روزه دار نیست. به عنوان مثال اگر سرپرست خانواده ای روزه نمی گیرد، بر او واجب است هم فطریه خود و هم فطریه زن و بچه اش را بپردازد.

نمایۀ مرتبط: سؤال 6221 (سایت اسلام کوئست: 6609) (موارد مصرف زکات).


[1]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 169؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 1، ص 315.