searchicon

کپی شد

زندگی نامه عثمان بن سعید عمرى‏

«عثمان بن سعید عمری»، از شخصیت های برجسته شیعه است که زندگی و حیات بابرکتی داشته است. در این قسمت به فرازهایی از زندگی ایشان اشاره می شود.