searchicon

کپی شد

زدن حیوانات برای تربیت و …

متأسفانه برخی برای بهره برداری مادی، حیوانات و پرندگان را مورد اذیت و آزار شدیدی قرار می دهند و حتی بعضی ها به بهانه های واهی؛ مثل سیرک، حیوانات و جانوران را شکار کرده و آنها را از طبیعتشان دور می سازند تا آنها را برای پول درآوردن تربیت کنند. این عمل ظلم به حیوانات و پرندگان بوده و جایز نیست و از مصادیق منکر است.

در این رابطه برخی از فقها[1] گفتند: آزار حیواناتی که وجود آنها ضرری برای انسان ندارد، جایز نیست و حتی در حیوانات موذی و مضرّ هر چند کشتن آنها جایز است، حرمت آزار خالی از وجه نیست.

با این وصف، آزار حیوانات برای انجام اموری که فایده ای بر آن مترتب نیست؛ مانند آنچه در سیرک ها اتفاق می افتد، جایز نمی باشد و از مصادیق منکر است.[1]. حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته).