searchicon

کپی شد

روضۀ سفرۀ ابو الفضل در مسجد یا منزل

برخی برای حضرت ابوالفضل سفره می گیرند و مراسم روضه برگزار می کنند در بارۀ این موضوع، فرض هایی تصور می شود که در زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

1. این که این سفره و روضه را بر اساس نذر یا قسم یا عهدی شرعی و صحیح انجام می دهید.

2. هیچ نذر، قسم و یا عهدی پشتوانه این کار نباشد، بلکه کسی بدون مقدمه تصمیم به این کار گرفته باشد. اگر برای این عمل نذری[1] نکرده باشد، به هر نحوی که بخواهد می تواند انجام دهد؛ مثلا می تواند روضه را در مسجد یا جای دیگر و سفره را در منزل انجام دهد. اماّ اگر صیغه نذر خوانده باشد، این دو صورت دارد.

یک. یا این که به طور مطلق نذر کرده است؛ یعنی خواسته که سفره ای به نام حضرت ابوالفضل بگیرد، اما این که در چه زمان و در چه مکان و … باشد نیت نکرده و در نذرش نیز قید نشده باشد. در این صورت هم مثل صورت اول، هیچ گونه محدودیتی نداشته، بلکه می تواند به هر شکلی که بخواهد انجام دهد.

دو. اما اگر صیغه نذر را به طور مقید اجرا نموده، باید به همان صورتی که قید نموده انجام دهد؛ مثلا اگر نذر کرده که این سفره را در نهم محرم و در سقاخانۀ محلۀ خودشان برقرار کند، در صورت امکان باید در همان زمان و مکان همان طور که نذر کرده انجام دهد و اگر به این شکل انجام نداد، از او ساقط نشده و بریءالذمه نمی شود.[2][1]. ما در این جا فرض نذر را مطرح می کنیم و فرض قسم و عهد نیر به همین شکل می باشند.

[2]. با استفاده از توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 615، م 2652 و 2653.