searchicon

کپی شد

حکم محرمیت دو هم جنس قبل از عمل تغییر جنسیت

برای روشن شدن این موضوع آن را در قالب دو پرسش و پاسخ بیان می کنیم:

س 1) شخصی می پرسد: من ترانسکشوال هستم؛ یعنی جسمی دخترانه اما روح و گرایشات پسرانه دارم طوری که به پسرها گرایش ندارم، اما به دخترها گرایش نزدیکی کردن و سکس دارم و تی اس بودن من توسط دکتر تشخیص داده شده و نامه دادگاه برای مجوز تغییر جنسیت نیز دارم. حال می خواستم بپرسم آیا قبل از عمل تغیر جنسیت، می توانم با دختری که او هم راضی است با صیغه محرمیت محرم شویم.

س2) برای خواندن نماز هنگامی که در خانه تنها هستم می توان به صورت مردانه و بدون پوشش زنانه نماز خواند؟

ج 1) هر چند تی اس بودن شما از نظر پزشکان ثابت شده است، ولی شما از نظر شرعی، همچنان به عنوان یک زن شناخته می شوید. چون ملاک زن یا مرد بودن از نظر فقهی و حتی از نظر پزشکی، به نوع آلت تناسلی است.

بنابراین، بر اساس تمایلات یا گرایشات، جنسیت تعیین نمی شود و رفتار جنسی شما نسبت به هم جنس، یک انحراف فکری و روانی است که از نظر شرع حرام و گناه بوده و باید از آن دوری نمایید.

اما اگر به هر دلیلی تغییر جنسیت دادید و به مرد تبدیل شدید در آن صورت می توانید با یک زن ازدواج کنید. لذا تا قبل از تغییر جنسیت نمی توانید با یک زن (که هم جنس خود شما است به عنوان زن و شوهر) محرم شوید، حتی اگر آن دختر راضی بوده و صیغه محرمیت نیز جاری گردد، باعث محرمیت نمی شود.

ج2) پوشش لازم در مقابل نامحرم و نیز درحین نماز را رعایت نمایید. مگر هنگامی که در خانه تنها بوده که در این صورت برای خواندن نماز، داشتن چادر الزامی نیست و فقط پوشش مناسب کفایت می کند.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: تعریف تغییر جنسیت، سؤال شماره 1781 (سایت اسلام کوئست: 2086).