searchicon

کپی شد

توحید در عبادت

توحید در عبادت یعنی هیچ معبودی غیر از خداوند نیست، این از مسائلی است که مورد اتفاق و اجماع مسلمانان است. خداوند در این باره می فرماید: “ما در هر امتی رسول برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید…”.[i]

به عبارت دیگر:

توحيد در عبادت يعنى تنها بايد او را پرستش كرد و غير او شايسته عبوديت نيست، چرا كه عبادت بايد براى كسى باشد كه كمال مطلق و مطلق كمال است، كسى كه از همگان بى‏نياز است، و بخشنده تمام نعمت ها، و آفريننده همه موجودات خداوند است، و اين صفات جز در ذات پاك او جمع نمى شود.[ii]

[i]. نحل، 36.

[ii]. بابايى، احمد على‏، برگزيده تفسير نمونه، ج ‏5، ص 61، دار الكتب الاسلاميه، تهران‏، چاپ سيزدهم، 1382 ش.