searchicon

کپی شد

تناسخ و ارتباط با ارواح

ظهور برخی پدیده های روحی و روانی و عدم درک آنها در مکاتب مدعی عرفان باعث توهم تناسخ شده است که گمان کرده اند برخی ارواح در وجود انسان های دیگری دچار تناسخ می شوند: این مطلب (توهم حلول و تناسخ) چه در مورد روح خدا و چه در مورد ارواح انسانی و چه در مورد اجنه و شیاطین مطرح می شود.

باید توجه داشت  که بحث تجلی وظهور و ارتباط روحی و غیره که در عرفان مطرح می شود، غیر از تناسخ بوده و در جای خود باید به آنها پرداخته شود:

تناسخ زین جهت کفر است و باطل[1]

که آن از تنگ چشمی گشت حاصل

….

تناسخ نبود این کز روی معنی

ظهورات است در عین تجلی[2][1] شیخ محمود شبستری، گلشن راز.

[2] همان.