searchicon

کپی شد

تلاش برای دنیا یا آخرت

خداوند متعال همۀ جهان را برای انسان و در خدمت انسان آفریده و انسان را برای رسیدن به کمال (مقام والای عبودیت) خلق نموده است. چنانکه در قرآن می فرماید: “ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم” به همین دلیل تلاش انسان از دیدگاه دین باید برای رسیدن به همین هدف باشد. اسلام می گوید: دنیا و آخرت از هم جدا نیستند بلکه دنیا مزرعه آخرت و محلی برای کسب معنویت و تجارت خانه ای برای رسیدن به معرفت الهی است و برای رسیدن به این هدف باید تلاش کرد و از همه نعمتهای الهی استفاده نمود. بنا بر این برای یک انسان الهی هم فردای نان مهم است و هم فردای حساب اما فردای نان را مقدمه و مزرعه برای فردای قیامت و حساب می داند و با استفاده از آن برای سعادت روز حساب تلاش می کند.

لذا ما باید به گونه ای تلاش کنیم که بتوانیم زندگی ابدی را آباد کنیم در نتیجه تلاش ما باید برای فردای حساب باشد.[1]


[1] اقتباس از سوال 1821 (سایت: 2130).