searchicon

کپی شد

تقسیم ارث بین پدر و فرزندان بعد از مردن مادر

طبق آیه قرآن و فتوای مراجع تقلید که (بر گرفته از آیات قرآن است) “اگر زنى بميرد و از شوهر خود، اولاد داشته باشد،یک چهارم همه مال را شوهر و بقيه را اولاد به ارث مى‏برند. و فرقى نمى‏كند كه فرزندان زن از اين مرد باشد يا شوهر ديگر و فرقى نمى‏كند كه شوهر فرزند داشته باشد يا خير.[1]

پس، سهم پدر از همسری که مرده، یک چهارم است و بقیه اموال به فرزندان او (همسر مرده) به ارث می رسد. اما فرزندان دیگر پدر که از همسر دیگر او هستند از اموال همسر فوت شده ارثی نمی برند.البته در صورتی که پدر یا مادر همسر دوم در هنگام وفاتش زنده باشند، سهمی از ارث دارند که مقدارش در رساله های عملیه مراجع تقلید بیان شده است.

اما فرزندان از همسری که زنده است، بعد از مردن پدر، فقط از سهم پدر به صورت مساوی با سایر برادرانی که از همسر فوت شده هستند ارث می برند.[2]

البته آن چه گفته شد درباره اموال مادری است که فوت کرده و در این صورت بین وارثین (فرزندان او و شوهرش ) تقسیم می شود.

اما اموال پدر خانواده بعد از مردن او بین همسران و همه فرزندان او (از تمام همسران) که در زمان مردن او زنده باشند تقسیم می شود.[3]

 


[1]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 741، م 2770: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:« اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند».

[2]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 708، م 2731: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:«اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مى‏رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود».

[3]. این مباحث در احکام ارث از رساله های عملیه مراجع تقلید به تفصیل بیان شده است.