searchicon

کپی شد

تفاوت توریه با تقیه

«تقیه» در لغت به معنای؛ پرهیز، نگاه‌داری و پنهان‌کردن است[1] و در اصطلاح به معنای «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهم‌تر از مصلحت اظهار آن باشد»، است.[2]

می‌توان گفت: رابطه تقیه با توریه از نظر منطقی، عموم و خصوص من‌وجه است. به این‌صورت که بگوییم توریه از ابزارهای تقیه است؛ یعنی در برخی از موارد در موضع تقیه، بنابر حسب شرایط می‌توان از توریه استفاده نمود، البته امور مختلف دیگری؛ از جمله دروغ هم می‌تواند در موقعیت‌های مناسب، از ابزار تقیه محسوب شود.[3]

[1]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۰۲.

[2]. ر.ک: سایت اسلام پدیا، مقاله مفهوم شناسی تقیه.

[3]. همان.