searchicon

کپی شد

تعداد فرزندان آدم و حوا

دربارۀ تعداد فرزندان حضرت آدم – مانند بسیاری از حوادث و رخدادهای تاریخی – نظر قطعی وجود ندارد؛ زیرا که در متون معتبر تاریخی، اختلافاتی در بیان اسامی و تعداد آنها مشاهده می شود. این امر می تواند به جهت فاصلۀ زمانی طولانی آنان با زمان ثبت تاریخ و مکتوبات تاریخی، آنها باشد .

قاضی ناصر الدین بیضاوی در کتاب نظام التواریخ دربارۀ تعداد فرزندان حضرت آدم و حوا می گوید: حوا هر نوبت که آبستن می شد پسری و دختری [توأمان] می آورد و مادۀ هر بطنی به نر بطنی دیگر دادی (و مادۀ بطنی با نر بطنی دیگر عقد می بست) وی در ادامه می نویسد: ایشان [حوا] را صد و بیست شکم فرزند آمد و قابیل پسر شکم چهارم است. بعد از هلاک هابیل به پنج سال، آدم را پسری آمد به یک شکم، تنها بی دختر، او را “شیث” نام نهاد و فرمود که او بدل هابیل و پسری مبارک است و پیغمبر خواهد شد.[1] طبق این نظر؛ آدم و حوا دارای 239 فرزند بوده اند.

طبری درکتاب تاریخ خود سه نظر را به این شرح آورده است:

1. صد و بیست فرزند، اعم از دختر و پسر

2. چهل پسر و دختر

3. بیست و پنج پسر و چهار دختر

برای اطلاع بیشتر رجوع کنیدبه: تاریخ طبری،تاریخ الامم و الملوک، ج 1، ص 145.


[1] بیضاوی، ناصر الدین، و میر هاشم، محدث، ص 5- 6.