searchicon

کپی شد

برده داری در عصر حاضر

برده داری واقعیتی بوده که در عصر ظهور اسلام، در تمام مناطق دنیا رواج داشته است و اسلام در حدّ امکان و از راه های مختلف، تلاش نموده تا برده داری را ریشه کن نماید، بدون آن که آسیب چندانی به صاحبان آنان وارد شده و با اقدامی دفعی و نسنجیده، توازن اجتماعی موجود را از بین ببرد. راه های پیشنهادی اسلام در مورد آزادی بردگان، در نهایت منجر به آن شد که به تدریج، نظام برده داری در جهان اسلام از میان برداشته شود.

اما برده گیری اکنون در جوامع اسلامی مجاز نیست؛ چون حتی اگر شرایطی ایجاد شود که در جنگ با کشورهای غیر اسلامی و یا از راه های دیگر، افرادی از غیر مسلمانان به اسارت درآمده و بر اساس احکام اولیۀ اسلامی، امکان نگهداری آنان به عنوان برده و کنیز وجود داشته باشد، اما با توجه به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی منع برده داری که کشورهای اسلامی نیز آنها را امضا و تصویب نموده اند، و با توجه به این که طبق آیات فراوانی از قرآن کریم، وفای به عهد و پیمان ها، به عنوان وظیفه ای از وظایف جامعۀ اسلامی اعلام شده است،[1] هیچ یک از کشورهای اسلامی و نیز تابعان آن کشورها، نمی توانند اشخاصی را به عنوان برده و کنیز، نگهداری نموده و مقررات بین المللی موجود در این زمینه را نقض نمایند.

 



.[1] اسراء 34، مائده 1، توبه 4، نحل 91 و ….