searchicon

کپی شد

بازتاب فیلم بانوی بهشت

تولید و پخش فیلم بانوی بهشت با واکنش‌های مختلفی رو‌به‌رو شد. گروهی با آن موافق و از آن حمایت مالی و هنری نمودند و گروهی نیز با آن مخالف نموده و در ردّ آن پیام و اعلامیه صادر نمودند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.