searchicon

کپی شد

اهداف و برنامه های شیطان

قرآن کریم در آیات 118 – 120 سوره نساء به اهداف و برنامه های شیطان درباره انسان اشاره دارد. هنگامی که خداوند شیطان را به خاطر سرپیچی از رحمت خویش دور کرد، شیطان سوگند یاد کرد چند طرح و برنامه را درباره انسان اجرا کند:

1. گمراه کردن انسان ها (کسانی که سرپرستی شیطان را پذیرفته اند) از راه سرگرم کردن به آرزوهای دور و دراز.

2. دعوت انسان ها به اعمال خرافی و بدعت ها.

3. وادار ساختن انسان ها به تغییر و تبدیل در آفرینش خدا، از طریق راه کارهای فریب کارانه، جایگزین کردن صفات زشت و ناپسند به جای فطرت سالم انسانی.

خداوند در این آیات پس از بیان تخریب های شیطانی هشدار می دهد که اطاعت و پیروی از چنین عنصری (شیطان) خسارت بزرگی را به دنبال دارد. «… و من یتخذ الشیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً».[1] (… و هر کس شیطان را دوست بگیرد – نه خدا را – بی گمان زیان می بیند، زیانی آشکار). و بدانید که شیطان هر چه وعده می دهد، دروغی بیش نیست. از چیزهای خوش، ظاهری را به شما عرضه می کند که باطن آنها فلاکت و سقوط است.[2]


[1]. نساء، 119.

[2]. بهرام پور، ابوالفضل، نسیم حیات، ص 187 و 188.