searchicon

کپی شد

اعتقاد مسیحیان دربارۀ معاد جسمانی

دربارۀ اعتقادات مسیحیت از چند طریق می توان اظهار نظر کرد:

1. به صورت کلی؛ یعنی آنچه که در تورات آمده مورد اعتقاد مسیحیت نیز هست؛ چون در كتاب مقدس از عیسی مسیح (ع) نقل شده است كه فرمود: فكر نكنید كه من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ كنم، نیامده ام تا منسوخ كنم، بلكه آمده ام تا به كمال برسانم.[1]

حضرت عیسی نظام اعتقادی و عملی عهد قدیم را می پذیرد و بر آن صحه می گذارد او بر پرستش خدای یگانه تأكید می كند و در باره معاد سخن می راند.[2]

البته این راه اوّلاً: در صورتی در این عصر و زمان قابل استناد است که اثبات شود تورات فعلی همان تورات زمان حضرت عیسی (ع) است. ثانیاً: همان گونه که گذشت استناد اعتقاد به معاد در تورات مشکوک است. ثالثاً: با قطع نظر از دو اشکال قبلی نهایتاً می توان معاد را به مسیحیان نسبت داد.

2. موارد خاصی که در انجیل آمده است، بعضی از آن موارد بدین قرار است:

الف. صدوقیان كه منكر قیامت هستند، از حضرت عیسی (ع) دربارۀ ازدواج زنی در قیامت كه در دنیا با هفت برادر (بعد از مرگ هر كدام) ازدواج نمود، سؤال كردند ایشان فرمود: آیا گمراه نیستید …؛ زیرا هنگامی كه مردگان برخیزند نه نكاح می كنند و نه منكوحه می گردند… .[3]

ب. در بارۀ مردم شریر كه بر او ازدحام كردند، فرمود: … ملكه جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخاسته بر ایشان حكم خواهد كرد… .[4]

ج. وقتی كه چاشت یا شام دهی دوستان یا برادران یا خویشان یا همسایگان دولت مند خود را دعوت مكن، مبادا ایشان نیز تو را بخوانند و تو را عوض داده شود، بلكه چون ضیافت كنی فقیران و لنگان و شلان و كوران را دعوت كن كه خجسته خواهی بود؛ زیرا ندارند كه تو را عوض دهند و در قیامت عادلانه به تو جزا عطا خواهد شد.[5]

در این كلمات كه به طور آشكار به رستاخیز و داوری خداوند در آن روز سخن می گوید، اعتقاد به معاد به وضوح دیده می شود.

از اسناد و شواهدی كه ذكر شد چنین نتیجه می گیریم كه اعتقاد به معاد از مسلمات ادیان الاهی و أهل كتاب است و ظاهر عبارات با معاد جسمانی سازگار است.

برای اطلاع بیشتر به این منابع مراجعه نمایید:

1. كتاب مقدس، (ترجمه قديم، شامل كتب عهد عتيق و عهد جديد كه از زبان های اصلی عبرانی و آرامی و يونانی ترجمه شده است)

2. هفت اقليم اديان و مذاهب، نشريه علمی – دانشجويی، پيش شماره دوم تابستان 1386.

3. سيری در اديان زنده جهان (غير اسلام)، عبدالرحيم سليمانی اردستانی، انتشارات آيت عشق، زمستان 1383.

4. تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی و همكاران، ناشر دار الكتب الاسلاميه، نوبت چاپ يازدهم، 1373 ش.

[1]. انجيل متی، 17-5.

[2]. سلیمانی اردستانی، عبد الرحیم، سيری در اديان زنده جهان (غير اسلام)، ص 201 (برگرفته از انجيل متی، باب 22).

[3]. كتاب مقدس، ص 1155 و 1119؛ انجيل متی22-23؛ انجيل مرقس، 25- 12.

[4]. همان، ص 1189، انجيل لوقا، 31-11.

[5]. همان، ص 1195، انجيل لوقا،14-14.