searchicon

کپی شد

اطعام و نذر برای حیوانات و پرندگان

در برخی موارد عده ای برای پرندگان به ویژه در اماکن مذهبی مقداری غذا، مثل گندم نذر می کنند، و برای ادای نذر، غذای مورد نذر را خریداری کرده و ادای نذر می کند، چنین نذری نه تنها اشکالی ندارد بلکه چه بسا مستحب نیز باشد، چرا که در فصل سرما و مخصوصاٌ به هنگام بارش برف، بسیار زیادی از جانوران و پرندگان که امکان یافتن غذا ندارند، از بین می روند.

نظر حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اطعام حیوانات غیر موذی که وجود آنها برای انسان مفید است، جزء مصادیق خیر می باشد و نذر برای آن منعقد می شود و تبلیغ چنین نذری خالی از اشکال است.

یکی از نذرهایی که افراد انجام می دهند تهیه مقداری از گندم برای پرندگان است که در زیارتگاه ها  به نیت نذر انجام می دهند.