searchicon

کپی شد

ارث و استطاعت برای حج

حج یکی از ارکان دین و از ضروریات آن است، ترک حج با اقرار به وجوب آن یکی از گناهان کبیره و ترک آن از روی انکار موجب کفر است. با توجه به این که استطاعت مالی یکی از شرایط وجوب حج است، در استطاعت مالی فرقی نیست بین این که این مال از ارث رسیده باشد یا غیر آن، با تحقق سایر شرایط استطاعت (صحت بدن، توانایی، باز بودن راه و آزادی آن، وسعت وقت و کفایت آن)، حج واجب می شود.

بنابراین، اگر انسان با مصرف ارثیه در حج، زندگی اش دچار حرج و مشکل نمی شود، حج بر او واجب می شود.[1][1]. امام خمینی(ره)، مناسک محشّی، مقدمه، م شماره 46.