searchicon

کپی شد

ارث زن از عرصه (زمین)

زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد،[1] اما عده ای از فقها قائل اند که زن از قیمت عرصه (غیر منقولات) ارث می برد.[2]

در این مورد تفاوتی نیست که زوجه داراى فرزند از شوهرش باشد يا نباشد، مال ارث خواه زمين خانه، مغازه، زمين باغ يا مزرعه باشد.[3]

امروزه این فتوا در محاکم قضایی مبنای عمل است.[4][1]. توضيح المسائل مراجع، ج ‏2، ص 898.

[2]. نظر مقام معظم رهبری این است که؛ زن اگر چه از اصل زمین ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ارث می برد.