searchicon

کپی شد

آثار و پیامدهای فرهنگی دوران بنی امیّه

میراث فرهنگی هر ملت و کشور، به کلیهٔ آثار باقی مانده از گذشتگان آنها گفته می شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می تواند آثار مادی یا جنبه‌های فیزیکی یک فرهنگ؛ مانند بناهای باستانی، تابلوها، و مجسمه‌ها باشد، و می تواند دربرگیرنده آثار معنوی یا جنبه‌های غیر فیزیکی یک فرهنگ؛ مانند آداب و رسوم، و علم و دانش یک ملت و جامعه باشد که امروزه در حفظ آنها برای آیندگان می کوشند. به عبارت دیگر میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ است که به شکل شفاهی و سینه به سینه یا مکتوب به ارث رسیده و بخش اساسی فرهنگ هر جامعه و هر دوره‌ای را نشان می دهد. میراث فرهنگی معنوی، حقیقت فرهنگی هر ملت است و رکن اساسی آن به شمار می رود که در حقیقت همان جوهر یا اصل فرهنگ هر قوم را تشکیل می دهد.

همچنین به آثار سوء و منفی یک قوم و جامعه، پیامدهای آن قوم و جامعه گفته می شود که در این نوشتار به برخی از آثار فرهنگی مادی و معنوی، و برخی پیامدهای فرهنگی معنوی دوران بنی امیه اشاره می