دایره المعارف اسلام پدیا » گستره ولایت فقیه
منوی اصلی

گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر

امروز، در جغرافیاى سیاسى معاصر، جهان به کشورهاى مختلفى تقسیم مى شود که مرزهاى قراردادى و پذیرفته شده از سوى دولت ها، آنها را از هم جدا مى کند و در هر کشور، حکومتى برپا است. کسانى که در یک کشور زندگى مى کنند، بر اساس موازین خاصّى “شهروند”[۱] آن کشور محسوب و دیگران “خارجى”[۲] […]

ادامه مطلب