searchicon
گستره ولایت فقیه

گستره ولایت فقیه

گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر
امروز، در جغرافياى سياسى معاصر، جهان به کشورهاى مختلفى تقسيم مى شود که مرزهاى قراردادى و پذيرفته شده از سوى دولت ها، آنها را از هم جدا مى کند و در هر کشور، حکومتى برپا است. کسانى که در يک کشور زندگى مى کنند، بر… اطلاعات بیشتر