کلام قدیم

مفاهیم و کلیات علم کلام جدید
اصطلاح «کلام جدید»، نام جدیدی است که حدود یک قرن از تاریخ طرح آن در حوزه بحث ‌های مربوط به دین‌پژوهی می‌گذرد. نویسندگان مسلمان غالبا از تعبیر کلام جدید استفاده می کنند. اندیشمند هندی؛ شبلی نعمانی (۱۸۵۷ – ۱۹۱۴ م) از نخستین کسانی است که… اطلاعات بیشتر
علم کلام قدیم
علم کلام در حال حاضر به دو قسم اصلی کلام قدیم و کلام جدید تقسیم می شود. البته هر گاه از علم کلام به طور مطلق و بدون پسوند، یاد می شود، منظور کلام قدیم است. اطلاعات بیشتر