searchicon
کرونا و مصرف خمس

کرونا و مصرف خمس

حکم شرعی مصرف خمس، زکات، و کفّاره برای نیازهای کرونایی
پرسش: با توجه به این‌که کاهش فعالیت و تعطیل شدن بسیاری از خدمات و فعالیت‌ها در شرایط شیوع کرونا، اقشار قابل توجّهی از مردم را تحت فشارهای کمرشکن قرارداده است، و با توجه به عدم توان دولت در رفع تمام نیازهای اتفاق افتاده و نامشخص… اطلاعات بیشتر