دایره المعارف اسلام پدیا » کتب و متون فلسفی
منوی اصلی

معرفی منابع

برخی از کتاب هایی که پیرامون فلسفه، مورد مطالعه قرار می گیرد در ذیل بیان می شود: آموزش فلسفه و پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، ج ۱۷، محمد تقی مصباح یزدی؛ تئوری شناخت در فلسفۀ ما و جهان بینی در فلسفۀ ما، شهید سید محمد باقر صدر؛ علل گرایش به مادیگری و مقالات فلسفی، شهید مطهری، […]

ادامه مطلب