کتب و متون فلسفی

معرفی منابع
برخی از کتاب هایی که پیرامون فلسفه، مورد مطالعه قرار می گیرد در ذیل بیان می شود: آموزش فلسفه و پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، ج 17، محمد تقی مصباح یزدی؛ تئوری شناخت در فلسفۀ ما و جهان بینی در فلسفۀ ما، شهید سید محمد باقر… اطلاعات بیشتر