کار و شغل خواجه طوسی

کسوت و پیشه خواجه نصیر الدین طوسی
دیناسلام، مکتب کار، تلاش، کوشش و تولید است.اسلام همه را به فعالیت برای معاش کسب زندگی دعوت کرده و به شدت با بیکاری که عامل سقوط شخص و جامعه می باشد، برخورد نموده و آن را ممنوع دانسته است. شاید بتوان گفت بالاترین و مهم… اطلاعات بیشتر