searchicon
چله بریدن

چله بریدن

خرافۀ چلّه بریدن برای بخت گشایی
یکی از خرافاتی که در بین مردم رواج دارد چلّه بریدن برای بخت گشایی در امور مختلف است؛ به عنوان نمونه گفته شده: «اگر بچه ای در چلّه باشد، استخوان های آن بچه خوب رشد نمی كند و بچه ضعيف الجثّه بار می آيد و… اطلاعات بیشتر