searchicon
چشم زخم در قرآن

چشم زخم در قرآن

چشم زخم از منظر قرآن
گزارش های تاریخی که از پیشینان در قرآن آمده، چشم زخم را تأیید می كنند. از جمله این گزارشات دو آیه از قرآن است که بسیاری از مفسران این آیات را مربوط به چشم زخم دانسته اند: 1. آیه 67 از سوره یوسف: خداوند در… اطلاعات بیشتر
چشم زخم در اسلام
گروهی از مردم چشم زخم و شور چشمی را جزو امور خرافی دسته بندی می كنند و هیچ گونه اعتقاد و باوری به آن ندارند، امّا اسلام بر خلاف این باور، آن را جزو امور خرافی ندانسته است. قرآن و روایات نمونه ها و گزارشاتی… اطلاعات بیشتر