پی ریزی حوزه پر برکت نجف اشرف

فرازهای زندگی شیخ طوسی
زندگی هر انسانی، سفری آکنده از درس ها، تجربه ها، دشواری ها، دلشکستگی ها، غم ها، خوشی ها، پیروزی ها و شکست ها است. جاده زندگی همیشه هموار نیست، انسان در طول سفر زندگی با چالش ها و دست اندازهای متعددی مواجه می شود. این… اطلاعات بیشتر