پیدایش اسلام

تاریخ پیدایش اسلام
اسلام از ریشه “سلم” به معنای تسلیم بودن و گردن نهادن به حکم است. این نامی است که خداوند در قرآن کریم برای دین خود برگزیده است. دین در نزد خدا، اسلام (تسلیم بودن در برابر حق) است. اسلام یکی از ادیان توحیدی است که… اطلاعات بیشتر