searchicon
پنهان کاری و رازپوشی تقیه

پنهان کاری و رازپوشی تقیه

واژه های مترادف تقیه
با توجه به معنای اصطلاحی تقیه، که همان «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم‌تر است، شاید بتوان کلماتی؛ نظیر «کتمان»، «پرده پوشی»، «پنهان کاری»، «مخفی کاری»، «رازپوشی» و «نهان کاری» را از جمله لغت های مترادف آن دانست… اطلاعات بیشتر