پلورالیسم

مسایل علم کلام جدید
چکیده مقاله مسایل علم کلام جدید از آن جا که علم کلام، قلمرو و رسالتی بس گسترده دارد و با اصول و فروع دین در ارتباط است، مسایل جدید کلامی نیز دارای چنین صبغه ای می باشند. با گستردگی شبهات و تازگی آنها و با… اطلاعات بیشتر
پلورالیسم دینی (کثرت گرایی دینی)
«پلورالیسم» (pluralism)؛ به معناى کثرت گرایى است که در حوزه‏هاى مختلف فلسفۀ دین، فلسفۀ اخلاق، حقوق و سیاست و… کاربردهاى مختلفى دارد که حد مشترک همۀ آنها، به رسمیت شناختن کثرت در برابر وحدت یا انحصار گرایى (Exclusivism) است.[1] اما «پلورالیسم دینى» (Religious Pluralism) بدین… اطلاعات بیشتر
پلورالیسم
مفهوم شناسی پلورالیسم پلوراليسم (pluralism) به معناى كثرت گرايى است كه در حوزه‏هاى مختلف فلسفۀ دين، فلسفۀ اخلاق، حقوق و سياست و… كاربردهاى مختلفى دارد كه حد مشترک همۀ آنها، به رسميت شناختن كثرت در برابر وحدت، يا انحصار گرايى (Exclusivism) است.[1] اما پلوراليسم دينى… اطلاعات بیشتر
منابع جهت مطالعۀ بیشتر
در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه بحث پلوراليسم از مباحثى است كه نيازمند بحث مفصل بوده و طالبان بايد به كتاب‏هاى مربوط به اين مبحث مراجعه کنند. منابع، براى مطالعۀ بيشتر: 1. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى كلامى اجتهاد. 2. سروش، عبدالكريم، صراطهاى مستقيم.… اطلاعات بیشتر
پلورالیسم معرفتی
مفهوم شناسی پلورالیسم
پلوراليسم (pluralism) به معناى كثرت گرايى است كه در حوزه‏هاى مختلف فلسفۀ دين، فلسفۀ اخلاق، حقوق و سياست و… كاربردهاى مختلفى دارد كه حد مشترک همۀ آنها، به رسميت شناختن كثرت در برابر وحدت، يا انحصار گرايى (Exclusivism) است.[1] اما پلوراليسم دينى (Religious Pluralism) بدين… اطلاعات بیشتر