پشیمانی عایشه

پشیمانی عایشه

پشیمانی عایشه قبل از جنگ جمل
یکی از اتفاقات شاخص و غیر منتظره برای اصحاب جمل، پشیمانی و تردید عایشه قبل از جنگ بود. زمانی که لشكريان جمل خود به منطقه حوأب رسيدند، سگ هاى منطقه حوأب[1] پارس كردند. عايشه به محمد بن طلحه گفت: اينجا كجاست؟ محمد گفت: اينجا حوأب… اطلاعات بیشتر