searchicon
پسر صباح

پسر صباح

ابرهه
چکیده مطالب ابرهه یکی از فرمانده هان سپاه حبشه بود که قبل از ظهور اسلام با لشکریانش برای نابودی خانه خدا به راه افتاد، با این حال؛ قبل از رسیدن سپاهیان به مکه، به امر خدا پرندگانی از دریا ظاهر شده و آنان را سنگباران،… اطلاعات بیشتر