searchicon
ولی فقیه کشورهای اسلامی

ولی فقیه کشورهای اسلامی

گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر
امروز، در جغرافياى سياسى معاصر، جهان به کشورهاى مختلفى تقسيم مى شود که مرزهاى قراردادى و پذيرفته شده از سوى دولت ها، آنها را از هم جدا مى کند و در هر کشور، حکومتى برپا است. کسانى که در يک کشور زندگى مى کنند، بر… اطلاعات بیشتر