searchicon
وسایل

وسایل

نماز و روزه با علم به نجاست منزل و وسایل آن
برای روشن شدن موضوع مورد بحث، این مسئله را در قالب پرسش و پاسخ از دفاتر مراجع عظام تقلید، پی می گیریم: س): می دانم که در گذشته تمام خانه و وسایل آن نجس شده است، آیا نماز و روزه هایم اشکال دارد؟ پاسخ های… اطلاعات بیشتر