searchicon
ورود به دنیا

ورود به دنیا

ورود روحانیت در فعالیت های اقتصادی (دنیا)
یکی از بحث هایی که امروزه مطرح می شود این است که یک مؤمن چه قدر می تواند وارد دنیا شود و چه مقدار می تواند از آن بهره مند شود همین سخن در مورد روحانیت نیز صادق است برای بررسی این موضوع لازم است… اطلاعات بیشتر