searchicon
نیک و بد کودکی

نیک و بد کودکی

حکم کارهای نیک و بد انسان در دوران کودکی
یکی از شرایط مکلف بودن انسان از سوی خداوند این است که او بالغ باشد، در نتیجه مجازات انسان غیر مکلف صحیح نیست.[1] با این وجود فقها در بسیاری از موارد برای کودکانی که به سن تکلیف نرسیده اند، اما خوب و بد را می… اطلاعات بیشتر